Activiteiten

Uitgevoerde activiteiten

Eind 2011 is een discussie stuk opgesteld door de oprichter van de Stichting. Dit stuk is met diverse bekenden van de Idserda familie besproken en heeft in de loop van 2012 geresulteerd in een concept
Dit plan is in eerste instantie met een juriste van het kantoor Loyens & Loeff besproken en een eerste informele toetsing met de Belastingdienst over een eventuele ANBI status heeft plaatsgevonden.
Gedurende 2013 hebben diverse afstemmingen plaatsgevonden die geleid hebben tot aanpassingen in het concept beleidsplan
In 2014 is het bestuur van de Stichting i/o geformeerd en is een meer gedetailleerd actieplan opgesteld. Overleg heeft plaatsgevonden met de Stien Eelsingh Stichting en contacten zijn gelegd met een aantal musea.
In januari 2015 heeft overleg plaatsgevonden met de notaris over het oprichten van de Stichting Idserda Foundation, waarvan de oprichtingsakte op 2 maart 2015 gepasseerd is.
Vervolgens heeft de discussie met de Belastingdienst plaatsgevonden met betrekking tot de ANBI status van de Stichting.
Een voorlopige beperkte website is gerealiseerd.
In de loop van juni 2015 werd geconstateerd dat 21 werken van Jacques Idserda in 8 kavels via het veilinghuis De Eland werden aangeboden. Op deze kavels is door de Stichting geboden en heeft geresulteerd in het verkrijgen van 18 werken. Op dit moment worden een aantal werken hiervan verkocht (3 zijn al verkocht) met de intentie om uiteindelijk ongeveer een tiental werken te behouden die dan om niet in het bezit van de Stichting zijn gekomen.
Gedurende de jaren 2016 -2020 is het bezit van de Stichting gegroeid en omvatper eind 2020 uit 14 werken van André Idserda (inclusief toegeschreven aan) , 1 van Coba Idserda-van der Lee, 14 van Theo Idserda, 33 van Jacques Idserda, 1 van Miarka Heybroek-Idserda en 1 van Lode de Mayer. De Stichting heeft een overzicht van eigenaren van 434 werken van de Idserda’s, (André: 115; Coba:13; Theo:128; Jacques: 90 en Miarka: 88) dit aantal bevat niet de zeer grote hoeveelheid tekeningen gemaakt door Miarka.
Eind 2019 was een werk van André opgenomen in de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum.

Geplande activiteiten

Algemeen
Het in 2018 ingezette beleid om de komende jaren een wat meer terughoudend aankoopbeleid te voeren zal worden gecontinueerd. Het actualiseren van de database van de locatie van werken bij derden zal worden voortgezet. Ook zullen, waar mogelijk, aanvullende acties worden ondernomen om de resterende boeken ( ± 80) over Jacques Idserda te verkopen.

Bestuur
Het bestuur zal worden aangevuld en uitgebreid.

Musea
Meerdere malen is er contact en overleg geweest met het bestuur van de Secretarie in Meppel Daar is men de transitie aan het voorbereiden naar het Museum Meppel. Bij de voorziene opening medio 2021 is de intentie om ook een tentoonstelling gewijd aan André Idserda te programmeren. Alhoewel op dit moment nog enige onzekerheid bestaat in verband met de COVID 19 epidemie over het doorgaan van de André Idserda tentoonstelling in Meppel gaan wij ervan uit dat de Stichting de volledige medewerking zal verlenen om deze tentoonstelling tot een succes te maken. Verder zal toegewerkt worden naar een “5-Idserda” tentoonstelling in 2022 of 2023.

Financieel
Onderzocht zal worden of externe bronnen kunnen worden aangeboord (b.v. culturele Fondsen) voor subsidiëring van toekomstige activiteiten van de Stichting Idserda Foundation.
Er wordt gestreefd naar tenminste een boekjaar zonder verliezen.
Website
Er zal een poging gedaan worden om een vrijwilliger te vinden die bereid en in staat is om de website te professionaliseren en hierin vooral een overzicht op te nemen van werken van de kunstenaars.