Jaarplan 2022

Algemeen

Het in 2018 ingezette beleid om de komende jaren een wat meer terughoudend aankoopbeleid te voeren zal worden gecontinueerd. Het actualiseren van de database van de locatie van werken bij derden zal worden voortgezet. Ook zullen, waar mogelijk, aanvullende acties worden ondernomen om de resterende boeken ( ± 75) over Jacques Idserda te verkopen.

Musea

Na de succesvolle tentoonstelling van werken van André Idserda in het Stedelijk Museum Meppel zal verder worden toegewerkt naar een “5-Idserda” tentoonstelling in 2023 of 2024.

Financieel

Onderzocht zal worden of externe bronnen kunnen worden aangeboord (b.v. culturele Fondsen) voor subsidiëring van toekomstige activiteiten van de Stichting Idserda Foundation.
Er wordt gestreefd naar tenminste een boekjaar zonder verliezen.

Website

Na de vernieuwing van de website zal gepoogd worden om deze meer up-to-date te houden en de opgenomen informatie verder aan te vullen.

Lifeline

Verder pogingen zullen worden ondernomen om het opstellen van een lifeline van André zo compleet en accuraat mogelijk te maken. Als enige van de vijf kunstenaar wisselde André zeer frequent van verblijfplaats. Toch zetten we onze pogingen voort om zijn levensloop zo compleet en accuraat mogelijk in kaart te brengen. Gezien zijn vrijwel constante bewegingen tussen voornamelijk Brugge, Drenthe en Het Gooi is dit ingewikkeld. Gezien zijn vrijwel constante bewegingen tussen voornamelijk Brugge, Drenthe en Het Gooi is dit heel lastig.

Graf André en Coba

Het nog steeds bestaande graf van André en Coba op de Algemene Begraafplaats in Laren wordt jaarlijks door achterkleindochter Mijke onderhouden.