Jaarverslag 2021

Bestuur

Na het overlijden van onze eerste voorzitter, Jaap van Gils, is begin 2021 het bestuur aangevuld. Hans Heybroek, zoon van Miarka, kleinzoon van Jacques en achterkleinzoon van André en Coba is toegetreden tot het bestuur. Roos Dooijes uit De Wijk in Drenthe is ook toegetreden tot het bestuur. Bestuurslid Heleen Vrijhof heeft de functie van voorzitter opgepakt.

Het Bestuur bestaat nu dus uit:

  • Heleen Vrijhof – voorzitter
  • Jan Heybroek – secretaris/penningmeester
  • Roos Dooijes – lid
  • Hans Heybroek – lid

Tentoonstelling André Idserda in Stedelijk Museum Meppel

Medio 2021 is de “Secretarie” in Meppel omgevormd tot een Museum. In de komende jaren zal dit nog meer vorm gegeven worden door een ingrijpende verbouwing. Als wissel-openingstentoonstelling is gekozen voor werk van André Idserda. Deze tentoonstelling is georganiseerd in nauwe samenwerking met onze Stichting. Door de Stichting, familieleden en vrienden werden ruim 60 werken beschikbaar gesteld. Van het Drents Museum, Singer Laren en de Gemeente Laren werden nog 20 werken in bruikleen ontvangen. Uiteindelijk zijn 76 werken tentoongesteld in de periode van 3 juli 2021 t/m 2 januari 2022. Op 4 juli vond de officiële opening plaats met een zeer geanimeerde bijeenkomst waar onder andere gesproken werd door de achterkleinzoon van André Jan André Heybroek. Helaas heeft het Museum ten gevolge van beperkende maatregelen die door de Overheid werden afgekondigd ter bestrijding van de Covid 19 pandemie in december 2021 moeten sluiten. Met deze tentoonstelling is een belangrijke doelstelling van de Stichting gerealiseerd. Met het Stedelijk Museum wordt verder gekeken of een “5-Idserda” tentoonstelling in de komende jaren kan worden gerealiseerd.

Aankoop

Gedurende het jaar werd 1 schilderij van André aangeschaft en werd 1 werk van hem geschonken aan de Stichting. Van Theo werden 7 werken aangekocht, van Jacques 2 en van Coba 2. De standaard gehanteerde biedmethode blijft dat we waar mogelijk het minimum bod inzetten en in andere gevallen een bijzonder laag bod. Mocht iemand anders bieden, dan past het in het beleid van de Stichting Idserda Foundation om niet verder te bieden, juist omdat iemand graag een “Idserda” aan de muur wil hebben hangen. Het bezit van de Stichting bestaat nu uit 16 werken van André (inclusief toegeschreven aan), 3 van Coba, 21 van Theo, 35 van Jacques, 1 van Miarka en 1 van Lode de Mayer. De Stichting heeft een overzicht van eigenaren van ± 450 werken van de Idserda’s, (André: 120; Coba:15; Theo:135; Jacques: 100 en Miarka: 88). Dit aantal bevat niet de zeer grote hoeveelheid tekeningen gemaakt door Miarka.

Schenkingen

De Stichting ontving als schenking een schilderij van André Idserda. Het totaal van de financiële schenkingen bedroeg: een kleine € 1500.

Diverse contacten

Contact is gelegd met “Beeld en Geluid” in Hilversum waarbij getracht wordt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van door Jacques gemaakte programma’s. Verder is een contact ontstaan met de kleindochter van André’s enige zuster. Regelmatig worden wij benaderd door mensen die in het bezit zijn van werken van de Idserda’s.

Website

De website is geheel vernieuwd en werken van de Idserda’s zijn toegevoegd. Om onderhoud en actualisering te verbeteren zijn enkele tools aangeschaft.

Jacques Idserda

Er zijn drie boeken weggegeven als dank voor een aan de Stichting geschonken werk en andere aan de Stichting bewezen diensten.

Financieel

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een klein negatief saldo van € 46,-. Blaricum, 12 februari 2022