Beleidsplan Idserda Foundation

Inleiding:

De Stichting Idserda Foundation is een initiatief van Jan Heybroek, die in 2015 de Stichting opgericht heeft. Met het instellen van deze Stichting wordt een platform gecreëerd om de artistieke nalatenschap van André Idserda en zijn directe nazaten, vooral op het vlak van de schilderkunst en de literatuur, zoveel mogelijk te behouden en toegankelijk te houden en maken voor het grotere publiek. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

Doelstelling:

Het doel van de Stichting is het faciliteren in het behoud en publiekelijk toegankelijk maken en houden van de artistieke nalatenschap van André Idserda en zijn directe nazaten.

Activiteiten:

De realisatie van de doelstelling zal grotendeels kunnen gebeuren door middel van intensieve samenwerking met musea die al in het bezit zijn werken van de Idserda’s. Alle activiteiten zijn gericht op het nastreven van het doel van de stichting en deze kunnen onder meer inhouden:

 • Kunstwerken in het bezit van de stichting onderhouden, opslaan en toegankelijk houden in een daarvoor ingerichte omgeving
 • Uitlenen van werk in het bezit van de stichting aan particulieren maar ook aan musea of instellingen.
 • Inventariseren en lokaliseren van werk van de Idserda’s en waar mogelijk informatie hierover toegankelijk maken, b.v. via internet.
 • Streven naar regelmatige tentoonstellingen over het werk van de Idserda’s
 • Diverse mogelijke HBO/Universitaire afstudeeropdrachten zullen worden geformuleerd om de doelstellingen van de Stichting handen en voeten te geven. Hierbij zal o.a. gedacht worden aan:
  Inventariseren en digitaliseren werken van de betrokken kunstenaars
  Opzetten publiekelijk toegankelijke digitale databank
  Organiseren tentoonstelling(en)

Het bestuur van de Stichting Idserda Foundation

Het bestuur van de Stichting Idserda Foundation bestond sinds de oprichting tot eind 2020 uit de volgende personen:

 • H. Vrijhof – lid
 • De heer Jaap van Gils – voorzitter
 • De heer Jan Heybroek – secretaris/penningmeester

Tot ons grote verdriet is onze voorzitter Jaap van Gils op 30 december 2020 overleden.

Het bestuur, en daarmee de stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur kent tenminste de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid kunstzaken. De functies van secretaris en penningmeester kunnen eventueel gecombineerd worden.

Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting Idserda Foundation zal worden opgebouwd door donaties. Deze kunnen bestaan uit financiële middelen maar ook uit kunstwerken van de Idserda’s. Waar mogelijk zullen subsidie aanvragen worden ingediend. De beschikbare geldmiddelen zullen uiterst voorzichtig beheerd worden.

In principe zal het vermogen over vijf jaar worden opgebouwd tot een niveau dat de Stichting in staat zal stellen op een uiterst professionele wijze het eigen kunstbezit te beheren. Met betrekking tot verkregen werken zal de Stichting beperkt werken kunnen verkopen ter aanvulling van de financiële middelen die benodigd zijn voor het realiseren van de doelstelling. Uiteraard zal dit niet gelden voor werken die geschonken zijn met een uitsluiting tot vervreemding. Bij verkoop zal getracht worden de verkochte werken beschikbaar te houden voor publiek toegankelijke tentoonstellingen.

Schenkingen

Het voornemen bestaat dat dit nettoresultaat (nettoresultaat is het brutoresultaat verminderd met de te maken kosten en met de verwachten inflatie) in zijn geheel (doch minstens 90%) in elk jaar of eventueel in het daaropvolgend jaar wordt uitgegeven aan de doelstelling van de Stichting.

Uitzondering kan zijn een specifieke reservering voor een grootschalige tentoonstelling of andere beoogde vorm om werken van de Idserda’s onder publieke aandacht te brengen.

Doelgroepen

 De publieke tentoonstelling(en) zullen primair gericht zijn op de geografische historie van de betrokken kunstenaars. Hierbij wordt gedacht aan de volgende gebieden en plaatsen maar zeker niet beperkt tot:

Nederland:
– Drenthe
– Assen
– Meppel
– Het Gooi
– Hilversum
– Loosdrecht (Wijdemeren)
– Laren/Blaricum
– België
– Brugge
– Mol

Administratie en financiële zaken

Alle inkomsten en uitgaven dienen zorgvuldig te worden geadministreerd door de penningmeester. De uitvoering van de betalingen dienen door de voorzitter en de penningmeester te worden gefiatteerd. Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren.

Fiscale zaken

De Idserda Foundation heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met clturele status.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. En uit te breiden met het aanbieden van de mogelijkheid tot het aangaan van een vijfjarige overeenkomst.

Beëindiging activiteiten van de Stichting

Indien de Stichting geliquideerd wordt, dit slechts na unaniem besluit van het bestuur, zullen werken in eerste instantie weer worden aangeboden aan de originele schenkers. Voorst zal een samenwerking met een museum worden nagestreefd waarbij het restant overgedragen kan worden naar dit museum.

Verantwoording

De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken over de door de Stichting uitgevoerde activiteiten.

Beleidsvoornemens

Voor een nader te bepalen periode zal de voorzitter een beleidsplan maken en voorleggen aan het bestuur, die dit beleidsplan met algemene stemmen dient goed te keuren.